Site logo

Konkursai švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiami konkursai:

 1. Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pareigoms.
 2. Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms.
 3. Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms.
 4. Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms.

Pareigybės grupė

biudžetinės įstaigos vadovas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas:

13,7-13,83 pareiginės algos baziniais dydžiais (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo) taikoma Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriui;

12,54-13,31 pareiginės algos baziniais dydžiais (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo) taikoma Eišiškių muzikos mokyklos direktoriui;

12,54-13,31 pareiginės algos baziniais dydžiais (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo) taikoma Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos ir Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokykos direktoriams.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

               2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

               2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

               2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo” (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

               2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

 1. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo”, reikalavimus.
 5. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 7. Mokėti lenkų kalbą (taikoma pretenduojantiems į Pabarės pagrindinės mokyklos, Dieveniškių Mickevičiaus gimnazijos, Eišiškių muzikos mokyklos direktorių pareigas).

Pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 3. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopija.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija(-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentas dokumentus gali pateikti:

– iki 2022 m. liepos 14 d. d. įskaitytinai į Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pareigas;

– iki 2022 m. liepos 18 d. įskaitytinai į Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas;

– iki 2022 m. liepos 18 d. į Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigas;

– iki 2022 m lioepos 14 d. įskaitytinai į Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus pareigas;

Dokumentų pateikimo būdai:

 • Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, 404 kab., (Vilniaus g. 49, Šalčininkai);
 • elektroniniu paštu henrik.danulevic@salcininkai.lt;
 • registruotu laišku Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 49, LT-17 116 Šalčininkai.

Konkurso paskelbimo data: 2022 m. balandžio 6 d.

Pretendentų atrankos posėdžių datos:

2022 m. liepos 26 d. – Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“;

2022 m. liepos 28 d. – Šalčininkų r. Pabarės pagrindinė mokykla;

2022 m. liepos  28 d. – Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija;

2022 m. liepos  26 d. – Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla;

 

Kontaktinė informacija: Henrik Danulevič, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 380) 30 197, mob. 8 682 85332, el. p. henrik.danulevic@salcininkai.lt

Šaltinis: salcininkai.lt

Komentarai

 • Komentarų dar nėra.
 • Pridėti komentarą